Θεματολογία

Η θεματολογία του Συνεδρίου περιλαμβάνει ερευνητικές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων, Επίγειων και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών Δεδομένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης (όπως: χωρική αλληλεπίδραση, χωρική αυτοσυσχέτιση, χωρική παρεμβολή, γεωστατιστική, χωρική παλινδρόμηση), σε όλους τους τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες εφαρμογών GIS και χωρικής ανάλυσης:

 • Αξιολόγηση γαιών - Σχεδιασμός Χρήσεων Γης
 • Ταξινόμηση Εδαφικής Καταλληλότητας - Προστασία Εδαφικών Πόρων
 • Χωρικά Συστήματα Λήψης Αποφάσεων στη Γεωργική Παραγωγή
 • Οριοθέτηση και Διαχείριση Καλλιεργητικών Ζωνών
 • Γεωργία Ακριβείας
 • Αρδεύσεις - Στραγγίσεις
 • Διαχείριση Υδατικών Πόρων
 • Κλίμα και Κλιματική Αλλαγή
 • Ποιότητα και Ρύπανση Εδαφικών και Υδατικών Πόρων
 • Διαχείριση – Παρακολούθηση Γεωργικής Παραγωγής και Αγρο-οικοσυστημάτων
 • Φυσικοί Κίνδυνοι στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή
 • Εχθροί - Ασθένειες - Παθήσεις στη Ζωική και Φυτική Παραγωγή
 • Αστικό - Περιαστικό Πράσινο
 • Αλλαγές Χρήσεων γης
 • Ιχνηλασιμότητα Γεωργικών Προϊόντων